Home » Проект “Образование за утрешния ден”

Проект “Образование за утрешния ден”


През месец февруари 2020 г. в училището  стартира проектът “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския социален фонд.  Продължителността на проекта е до  15.10. 2022 г.

Линк към сайта на проекта:   https://oud.mon.bg/

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

 

Сформиране на една сборна група за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови, от VIII и ХI класове „Джон Атанасов”, с ръководител Мария Пантелеева Динчева. Нивото на което ще се работи в клуба по интереси според указанията за сформиране на групи от Правилата за изпълнение на дейност 6  по проекта е  „Самостоятелно ниво”.