Home » Подкрепа за успех

Подкрепа за успех


През месец ноември 2019 г. в училището стартира проектът “Подкрепа за успех”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”“ 2014-2020 г. Продължителността на проекта е до 31 август 2021 г.

Линк към сайта на проекта: https://podkrepazauspeh.mon.bg/

Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.