Home » Проект “Квалификация на педагогическите специалисти” » Квалификация “Обучение на учителите от спортните училища”

Квалификация “Обучение на учителите от спортните училища”

От учебната 2011/2012 година в спортните училища се въвежда професионално образование и обучение на учениците за придобиване на III степен на професионална квалификация по професия “Помощник – треньор” от професионално направление код 813 “ Спорт” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование и обучение и нови ДОИ, учебни планове и програми.

В изпълнение на Национална програма “Квалификация” – 2014г. “Обучение на учители от спортни училища”, ще се проведе квалификационен курс за обучение по следните учебни предмети:

  • “Спортна психология”

  • “Биомеханика и биомеханичен анализ на физическите упражнения”

  • “Адаптирана физическа активност”

  • “Спортна медицина и хигиена”