Home » Проект “Квалификация на педагогическите специалисти” » Проект “Квалификация на педагогическите специалисти”

Проект “Квалификация на педагогическите специалисти”

Преподавателите от Спортно училище “Олимпийски надежди” взеха участие в:

  1. Усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на учениците – Любомила Учикова, Невена Тодорова

  2. Интегриране на учениците със специални образователни потребности в условията на общообразователното училище – Янка Бечева

  3. Мисията на главния учител – модератор, медиатор наставник – Марина Качорова

  4. Превенция за борба с насилието и агресията в училище – Васка Баталова, Теодора Анастасова, Борис Влахов, Радослав Аговски, Костадин Згуров